Fantastične priče za djecu

Pljucko i njegov izazov: Ignoriranje mudrosti starijih

U zemlji gdje oblaci putuju mirisom čokolade, stvorio se poseban oblak. Bio je to oblak s neobičnom željom: želio je stvoriti nešto slatko i čarobno. I tako, dok je putovao iznad Zemlje, oblak je počeo ispuštati čokoladne kapljice. Te kapljice su stvarale čarobna bića. Jedno od tih bića bilo je malo čokoladno jaje iz kojeg se izlegao mali zmaj. Nazvali su ga Pljucko jer je već toliko pljuckao da su bili sigurni da će biti najstrašniji zmaj koji riga plamen.

Pljucko je bio poseban zmaj. Njegovo tijelo bilo je od tamne čokolade, a oči su mu sjajile kao dvije zlatne kuglice. Već pri rođenju znao je da treba jesti puno meda kako bi bio jak i velik te kako bi mu narasla velika krila. No, kada je Pljucko navršio 8 godina, poželio se poigrati s djecom na Zemlji. I tako je sišao s oblaka i spustio se u školsko dvorište.

Djeca su se začudila kad su vidjela malog čokoladnog zmaja i prihvatila su ga kao svog novog prijatelja. Pljucko je bio sretan što se može igrati s njima. No, problem je bio u njegovim ustima. Od velike količine meda koju je jeo, imao je jak plamen koji je izlazio iz usta. Svaku loptu koju bi djeca bacila, Pljucko bi odmah rastopio. Prvo bi je pretvorio u čokoladnu loptu, što bi čak i veselilo djecu. No, nisu stigli pojesti loptu jer bi Pljucko brzo od nje napravio preljev.

Ispišite zmaja i neka djeca sama upišu što su rekla zmaju.

Print out the dragon and let the children themselves write what they said to the dragon.

Pljucko nije znao što napraviti. Želio je igrati se s djecom, ali nije želio da ih povrijedi. Pitao se kako bi bio sretan da umjesto plamena izbacuje  čokoladu.

Jednog dana, dok je Pljucko tugovao na oblaku, primijetio je nešto neobično. Bio je to mali medonosni pčelinjak koji je lebdio na drugom oblaku. Pljucko je odlučio otići tamo i vidjeti može li pronaći rješenje za svoj problem. Kada je stigao do pčelinjaka, upoznao je staru mudru pčelu.

Pčela je slušala Pljuckovu priču i nasmiješila se. “Imam rješenje za tvoj problem”, rekla je. “Ali moraš mi obećati da ćeš uvijek biti dobar prema djeci i nikada ih nećeš povrijediti.” Pljucko je brzo kimnuo glavom. “Obećajem”, rekao je. Stara pčela je tada izvadila poseban med. Bio je to med od čokolade i zdravih biljaka. “Ovaj med će promijeniti tvoj plamen”, rekla je. “Umjesto vatre, izbacivat ćeš bijelu čokoladu.”

Pljucko, unatoč savjetima stare pčele, odlučio je nastaviti sa svojim načinom života. Nastavio je jesti samo med i izbacivati plamen iz usta. Kada se vratio na Zemlju, djeca su bila uzbuđena što ga vide. Ali, kada su počeli igrati igru s loptom, Pljucko je opet rastopio loptu svojim plamenom. Djeca su bila tužna. Nisu mogli igrati se s Pljuckom jer je svaku loptu koju bi bacili, on bi rastopio.

Pljucko je bio tužan što vidi da su djeca tužna. Ali nije znao što da radi. Nije želio poslušati staru pčelu jer je mislio da je njegov način života najbolji. Vremenom, djeca su se prestala igrati s Pljuckom. Bili su tužni što ne mogu igrati se s njim, ali nisu željeli da im se lopte stalno tope. Pljucko je bio sam. Počeo je shvaćati da je možda trebao poslušati staru pčelu.

Na kraju, Pljucko je odlučio vratiti se staroj pčeli i zamoliti je za pomoć. Pčela je bila sretna što je Pljucko napokon shvatio svoju pogrešku. Dala mu je med od čokolade sa zdravim biljkama koji je trebao jesti dva puta na dan. Pljucko je bio presretan. Pojeo je taj posebni med s biljkama i odmah osjetio promjenu. Kada je otvorio usta, umjesto vatre, iz njega je izašla slatka bijela čokolada.

Vratio se na Zemlju i pokazao djeci svoju novu sposobnost. Djeca su bila oduševljena. Sada su mogli igrati se s Pljuckom bez straha da će njihove lopte biti rastopljene. Pljucko je bio sretan što je mogao biti dio njihove igre, a djeca su bila sretna što su imali tako posebnog prijatelja.

I tako, Pljucko je naučio važnu lekciju o slušanju savjeta starijih i mudrijih. Iako je put do sreće bio težak, na kraju je pronašao svoj put. A oblak, koji je sve to promatrao, nastavio je putovati iznad Zemlje, stvarajući čokoladne kapljice koje su se pretvarale u čarobna bića, donoseći radost i čaroliju svijetu ispod.

 

Pljucko and His Challenge: Ignoring the Wisdom of the Elders

In a land where clouds travel with the scent of chocolate, a special cloud was formed. It was a cloud with an unusual desire: it wanted to create something sweet and magical. And so, as it traveled above the Earth, the cloud began to release chocolate droplets. These droplets were creating magical creatures. One of these creatures was a small chocolate egg from which a little dragon hatched. They named him Pljucko because he was already spitting so much that they were sure he would be the fiercest flame-breathing dragon.

Pljucko was a special dragon. His body was made of dark chocolate, and his eyes shone like two golden balls. From birth, he knew he needed to eat a lot of honey to be strong and big and to grow large wings. But when Pljucko turned 8 years old, he wanted to play with the children on Earth. And so he descended from the cloud and landed in a schoolyard.

The children were amazed when they saw the little chocolate dragon and accepted him as their new friend. Pljucko was happy that he could play with them. But the problem was in his mouth. From the large amount of honey he ate, he had a strong flame coming out of his mouth. Every ball the children would throw, Pljucko would immediately melt. He would first turn it into a chocolate ball, which would even amuse the children. But they didn’t get to eat the ball because Pljucko quickly made a topping out of it.

Pljucko didn’t know what to do. He wanted to play with the children, but he didn’t want to hurt them. He wondered how he would be happy if he spat out chocolate instead of flame.

One day, while Pljucko was grieving on the cloud, he noticed something unusual. It was a small honey bee hive floating on another cloud. Pljucko decided to go there and see if he could find a solution to his problem. When he arrived at the beehive, he met an old wise bee.

The bee listened to Pljucko’s story and smiled. “I have a solution to your problem,” she said. “But you have to promise me that you will always be good to children and never hurt them.” Pljucko quickly nodded his head. “I promise,” he said. The old bee then took out a special honey. It was honey made of chocolate and healthy plants. “This honey will change your flame,” she said. “Instead of fire, you will spit out white chocolate.”

Pljucko, despite the advice of the old bee, decided to continue with his way of life. He continued to eat only honey and spit fire from his mouth. When he returned to Earth, the children were excited to see him. But when they started playing a game with a ball, Pljucko again melted the ball with his flame. The children were sad. They couldn’t play with Pljucko because every ball they threw, he would melt.

Pljucko was sad to see that the children were sad. But he didn’t know what to do. He didn’t want to listen to the old bee because he thought his way of life was the best. Over time, the children stopped playing with Pljucko. They were sad that they couldn’t play with him, but they didn’t want their balls to constantly melt. Pljucko was alone. He began to realize that he might have needed to listen to the old bee.

In the end, Pljucko decided to return to the old bee and ask her for help. The bee was happy that Pljucko finally realized his mistake. She gave him chocolate honey with healthy plants that he needed to eat twice a day. Pljucko was overjoyed. He ate that special honey with plants and immediately felt a change. When he opened his mouth, instead of fire, sweet white chocolate came out.

He returned to Earth and showed the children his new ability. The children were thrilled. Now they could play with Pljucko without fear that their balls would be melted. Pljucko was happy that he could be part of their game, and the children were happy to have such a special friend.

And so, Pljucko learned an important lesson about listening to the advice of older and wiser ones. Although the path to happiness was difficult, he eventually found his way. And the cloud, which had been observing all this, continued to travel above the Earth, creating chocolate droplets that transformed into magical creatures, bringing joy and magic to the world below.

medo.hr

MOGLO BI VAS ZANIMATI

JOŠ DOBRIH PONUDA...